Visual

Onze scholen

Resonans is een stichting met speciaal onderwijs-scholen voor leerlingen die zeer moeilijk leren, die een lichamelijke of (ernstig) meervoudige beperking hebben of langdurig ziek zijn. We bieden onderwijs aan kinderen en jongeren van 4-18 jaar en ondersteunen onze scholen in Den Haag, Delft, Leiden, Noordwijk en Zoetermeer.

We gaan daarbij uit van de kernwaarde ‘maximale zelfstandigheid’ van onze leerlingen. Professionele ruimte voor onze onderwijsteams sluit hierop aan. Wij ondersteunen in zaken als financiën, kwaliteit, ICT en onderwijskundige verbetering en vernieuwing.

Kwalitatief aanbod

Binnen Resonans bundelen we kennis, ervaring en financiële middelen. Samen spelen we proactief in op vernieuwing en ontwikkeling in het onderwijs. Hierdoor krijgen onze leerlingen onderwijs en zorg van hoge kwaliteit. Gespecialiseerd, passend en eigentijds.

Op de leerling afgestemd

We werken ook wel eens met de tablet op school, we hebben dan leuke lessen die je zelf kunt doen.

Actuele onderwijsthema’s

Resonans zet zich in voor actuele thema’s in het onderwijs die raken aan maatschappelijke ontwikkelingen. We denken na over oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt, over duurzamer werken en komen tegemoet aan wijzigende regelgeving vanuit Den Haag. Maar ook ouderbetrokkenheid is een voorbeeld van een actueel thema. Wij vinden dat alle ouders actief betrokken zijn bij de scholen en bij de ontwikkeling van hun kind. Hun mening over ons aanbod en de kansen daarin vinden wij belangrijk. Ook de leerlingen betrekken we, passend bij hun mogelijkheden, actief bij hun eigen leerproces.

Betekenisvol en uitdagen leerklimaat

Samen creëren we een betekenisvol en uitdagend leerklimaat, gericht op de doorlopende ontwikkeling van leerlingen. Het leren stemmen we af op de individuele ondersteuningsbehoefte. Dat is eigenlijk ook waar gepersonaliseerd leren voor staat: het bieden van unieke, op de leerling afgestemde lessen. Technologische hulpmiddelen zoals IT-systemen, speciale software en artificial intelligence ondersteunen hierbij.

Regulier waar mogelijk, speciaal waar nodig

Een ontwikkeling in lijn met passend onderwijs is dat steeds meer gesproken wordt over inclusie. Een innovatieteam met medewerkers uit verschillende scholen werkt aan een nog rijkere leeromgeving, waar meer inclusie plaatsvindt. Wij denken hierbij vanuit het motto ‘regulier waar mogelijk, speciaal waar nodig’. We versterken het contact met de maatschappij en het regulier onderwijs. Vanuit Ambulante Begeleiding bieden wij gespecialiseerde onderwijsondersteuning.