Visual

Praat met ons mee

Het onderwijs is continu in beweging. Organisaties staan niet stil, ook niet bij Resonans, en passen zich constant aan. Om bij veranderingen een groter draagvlak te creëren bij de medewerkers en ouders speelt medezeggenschap een belangrijke rol.

In Nederland is meepraten en -beslissen binnen het onderwijs vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen. Hiermee hebben medewerkers en ouders invloed op het beleid van Resonans.

Medezeggenschap bij Resonans

Bij Resonans is de medezeggenschap geregeld via een medezeggenschapsraad (MR) per school en een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Bovenschoolse onderwerpen die advies- of instemmingsplichtig zijn, leggen sectordirectie en/of college van bestuur voor aan de GMR. Onderwerpen op schoolniveau leggen de afdelingsdirecteuren voor aan de (lokale) MR-en.

Meepraten

In de leerlingenraad kun je echt meebeslissen. Er wordt naar je geluisterd als je een idee hebt.

Advies- en instemmingsrecht

De medezeggenschap brengt advies uit over onder meer ingrijpende veranderingen in de organisatiestructuur, over personeels- en onderwijsbeleid en financiële vraagstukken van Resonans. De communicatie is open, tijdig en transparant, waarbij zowel aandacht is voor de zaak als het gevoel. Zo kunnen MR, GMR, directie en bestuur gebruikmaken van elkaars kennis en kunde. Passend bij onze kernwaarde ‘Samen beter!’