Visual

Partners

Partners revalidatie

Onze belangrijkste partners in zorg en revalidatie zijn Middin en Basalt revalidatie. De leerlingen en hun ouders staan binnen die samenwerking centraal. In toekomstgerichte raamovereenkomsten maken wij afspraken met onze revalidatiepartners.

Middin

Middin zet zich in voor ruim 4.000 cliënten met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. Het Kinderdagcentrum van De Witte Vogel in Den Haag valt onder Middin. Aansluitend op onze kernwaarde maximale zelfstandigheid zoekt Middin een passend antwoord op elke individuele hulpvraag. Middin is werkzaam in Zuid-Holland en op de Zuid-Hollandse eilanden.

Meer informatie: www.middin.nl

Basalt

Basalt is het grootste expertisecentrum voor medisch specialistische revalidatiezorg in Nederland. Basalt is ontstaan uit Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatie Centrum. Samen met de andere zorginstellingen in de revalidatieketen wil Basalt excelleren in de behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met complexe beperkingen als gevolg van een aangeboren aandoening, ziekte of een ongeval. Veel leerlingen binnen Resonans hebben ook een hulpvraag op het gebied van revalidatie. Hiervoor werken de scholen binnen Resonans nauw samen met therapeuten van Basalt. Onze scholen en Basalt hebben eenzelfde doel voor ogen: kinderen stimuleren in hun zelfstandigheid, ontwikkeling en zelfredzaamheid. Basalt zet ook therapeutische ondersteuning in bij onderwijsactiviteiten.

Meer informatie: www.basaltrevalidatie.nl

Ambulante Educatieve Dienst

Naast onze eigen AB Maurice Maeterlinck, hebben we een nauwe samenwerking met de AED, Ambulante Educatieve Dienst in Leiden. De ambulant begeleiders bieden ondersteuning aan scholen en leerlingen met een beperking in het basis- en voortgezet onderwijs. Waar de AED vooral de regio’s Leiden, Duin- en Bollenstreek en Rijnstreek verzorgt, voorziet AB Maurice Maeterlinck Delft, Zoetermeer en Midden-Holland van deskundige externe onderwijsbegeleiding.

Meer informatie: www.aed-leiden.nl

Netwerk Leidse scholen

De Leidse scholen voor Speciaal Onderwijs vinden elkaar in een netwerk. We zoeken wegen om elkaar te versterken, zoals via een gezamenlijke website en gezamenlijke studiedagen.

Meer informatie: www.speciaalonderwijsleiden.nl

Koninklijke VISIO

Resonans werkt samen met Koninklijke VISIO. Dit is een expertisecentrum voor visuele beperkingen. VISIO kan vaststellen of kinderen/leerlingen van Resonans of van onze zorgpartners een visuele beperking hebben. Ook geeft dit expertisecentrum advies over de invulling van de zorg- en dienstverlening en ondersteunt het ons onderwijsteam en de medewerkers van het Kinderdagcentrum.

Meer informatie: www.visio.org

ZorgBSO De Vrije Vogel

In samenwerking met ZorgBSO bieden we naschoolsche opvang. De opvang voor leerlingen tot en met 12 jaar vindt plaats op De Thermiek, locatie Blauwe Vogelweg. ZorgBSO De Vrije Vogel is een samenwerking van kinderopvang Wonderland en De Schavuiten, een gespecialiseerde verpleegkundige zorgorganisatie. Ervaren medewerkers bieden de activiteiten en zorg op maat aan. Er is een pedagogisch medewerker en verpleegkundige.

Meer informatie: www.zorgbso.nl

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij het Centrum Jeugd en Gezin terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken professionals samen zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, logopedisten, maatschappelijk werkers en pedagogen.

Meer informatie voor:
Leiden en Noordwijk: www.cjgzuidhollandnoord.nl
Den Haag: www.cjgdenhaag.nl
Delft: www.delft.nl/zorg/jeugd-en-gezin
Zoetermeer: www.meerpunt.nl

Stichting MEE

MEE is een onafhankelijke organisatie die mensen met een beperking én hun directe omgeving (gezinsleden, familie, kennissen) adviseert in de wereld van zorg en welzijn. De consulenten van MEE geven u informatie en voorlichting over onder andere beperkingen, voorzieningen, indicatie en plaatsingsprocedures, juridische en financiële aspecten.

Meer informatie: www.meebijdehand.nl

Kristal

Kristal is een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking (een IQ onder de 85). Kristal kan hulp bieden als er zorgen zijn over de ontwikkeling en/of het gedrag van een kind. Kristal is deskundig op het gebied van onder andere psychiatrie, orthopedagogiek, verstandelijke beperking, somatiek en ontwikkelingspsychologie.

Meer informatie: www.centrumkristal.nl

Inzowijs

Inzowijs biedt begeleiding aan kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis (autisme, ADHD, angstproblematiek e.d.) en een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Inzowijs kan begeleiding thuis, op school, op het werk of op de sportclub bieden. Daarnaast biedt Inzowijs ook logeerweekenden en groepsopvang.

Meer informatie: www.inzowijs.nl

Prodeba

Prodeba is gespecialiseerd in ontwikkelingsgesrichte begeleiding voor kinderen en jongvolwassenen (4 – 30 jaar) met een ontwikkelingsstoornis en bijkomende problematiek. De begeleiding helpt bij het aanleren van praktische vaardigheden, het leren omgaan met problematiek die speelt en de gedragsproblemen die hier mogelijk uit voort komen.

Meer informatie: www.prodeba.nl

LWOE de Waterlelie

De onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) willen de driehoek tussen leerling, leerkracht/docent en ouders graag helpen versterken. De Waterlelie biedt scholingsarrangementen aan voor personeel om de deskundigheid ten aanzien van epilepsie in de klas te vergroten.

Meer informatie: www.lwoe.nl