Visual

Code goed bestuur

Goed bestuur: bijdrage aan goed onderwijs

‘Goed onderwijs voor ieder kind’. Daar draagt goed bestuur van de scholen zeker aan bij. Vandaar dat de PO-Raad de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs heeft vastgesteld. Deze code moet er mede voor zorgen dat scholen in het primair onderwijs goed bestuur hebben en houden. In de Code Goed Bestuur staan bepalingen over de functiescheiding tussen bestuur en intern toezicht, de zorg voor kwalitatief goed onderwijs en een optimale ontwikkeling van leerlingen en medewerkers. Ook zaken als interne verantwoording, communicatie met belanghebbenden en cultuur komen aan bod.

De raad van toezicht en het college van bestuur bij Resonans conformeren zich aan de Code.

Code goed bestuur

Gedragscode integriteit

Resonans heeft een gedragscode integriteit, die regels bevat ten aanzien van de normen en waarden binnen de stichting Resonans. Werken aan integriteit is werken aan een cultuur van bewustzijn, eigen verantwoordelijkheid en transparantie.

Gedragscode integriteit

Klokkenluiderregeling

Medewerkers en andere betrokkenen kunnen zonder gevaar voor hun rechtspositie rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de stichting Resonans. Hiervoor is de Klokkenluiderregeling opgesteld.

Klachtenregeling

De scholen van Resonans zijn verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige leeromgeving en een prettig werkklimaat. In elke organisatie kunnen echter problemen ontstaan die leiden tot klachten van medewerkers, ouders of leerlingen. Resonans onderwijs heeft als uitgangspunt een ongewenste situatie in een vroeg stadium binnen de eigen organisatie te behandelen en op te lossen. Resonans heeft hiervoor een klachtenregeling.

Interne vertrouwenspersonen

Alle Resonans-scholen hebben interne vertrouwenspersonen. Zij hebben een signalerende functie in situaties waarin het welbevinden van een leerling in het geding kan komen. Bijvoorbeeld door pesten of andere ongewenste situaties. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen met hen contact opnemen. De interne vertrouwenspersonen zijn te vinden in de schoolgidsen en op de websites van de betreffende scholen (onder ouderinformatie).

Externe vertrouwenspersoon

Renate Uddin is de externe vertrouwenspersoon. Zij kan zowel door de ouders als de leerkrachten benaderd worden bij ongewenst gedrag om over situaties mee te denken en te adviseren.
Zij is te bereiken via telefoonnummer (06) 16 62 47 07.

Indien klachten niet op schoolniveau of door het college van bestuur zijn af te handelen, kunnen (ex)leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en vrijwilligers van de stichting Resonans terecht bij de landelijke klachtencommissie.

Landelijke klachtencommissie

T (030) 280 95 90
E info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Postadres:
Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

Bezoekadres:
Gebouw Woudstede
Zwarte Woud 2
Utrecht